Pattaya Memorial Hospital

                                           
                                           
                                           
                                        คลินิกการตรวจสุขภาพ
เพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต......

      การตรวจสุขภาพคือการประเมินสภาพร่างกายของตัวเราว่ายังแข็งแรงอยู่หรือไม่ หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตหรือไม่ และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างที่อาจบอกว่าพบโรคบางโรค เราจะได้เตรียมตัวในการป้องกัน หรือดูแล หรือรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ห่างไกลโรคได้แต่เนิ่นๆๆ

บริการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service

 


•ตรวจสุขภาพประจำปี ตามความเหมาะสมของอายุหรือตรวจสุขภาพเฉพาะโรค


•ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนเข้าเรียน ฯลฯ


•ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท


•ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์        ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้บริการและการเตรียมตัวก่อนตรวจ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ 

 

1.ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง


2.ในกรณีนัดหมาย กรุณาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที


3.กรุณานำผลการตรวจสุขภาพ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

 

 

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
206215