Pattaya Memorial Hospital

                                           
                                                                                    
                                             
                                          บริการด้านรักษาพยาบาล
 
      • ผู้ป่วยนอก (OPD)
         
      • ผู้ป่วยใน (IPD)
         
      • ทันตกรรม
         
บริการตรวจสุขภาพ
 
      • ตรวจสุขภาพประจำปี
         
      • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
         
      • ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
         
บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร
 
      • การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
         
      • CPR& First Aid Training
 
                                             
                                             
                                             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
115879