Pattaya Memorial Hospital

                                           
                                                                                    
                                             
                                          บริการด้านรักษาพยาบาล
 
   • ผู้ป่วยนอก (OPD)
     
   • ผู้ป่วยใน (IPD)
     
   • ทันตกรรม
     
บริการตรวจสุขภาพ
 
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
     
   • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
     
   • ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
     
บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร
 
   • การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
     
   • CPR& First Aid Training
 
                                             
                                             
                                             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
221080