ประกันสุขภาพไทย นอนห้องเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง
มีเงื่อนไข** ง่ายนิดเดียว

มีเงื่อนไข**

-   อัตราค่าบริการนี้ใช้เฉพาะผู้ที่มี Room and board 1,500 บาทขึ้นไปเท่านั้น หากน้อยกว่า   

    1,500 บาท จะดูแลส่วนเกินให้ในห้องผู้ป่วยรวม หรือหากต้องการนอนห้องเดี่ยว จ่าย  

    ส่วนเกิน เพิ่มวันละ 500 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)

-   ค่าอาหารผู้ป่วยและญาติ ลด 20 %

-   อัตรานี้เฉพาะผู้ป่วยคนไทยและต่างชาติที่พำนักอาศัยในเมืองไทยเท่านั้น

-   โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้  ถึง 30 มิถุนยน 2565

-   โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลผู้ป่วยประกัน (INSURANCE INFORMATION)

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน

สามารถรับบริการในรูปของประกัน และบริษัทคู่สัญญาที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว
มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น
 

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ***