กรุณาตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ รับ Vaccine Covid-19 ทางเลือก Moderna สำหรับ ท่านได้จองไว้ที่ โรงพยาบาล

และ ท่านที่จองผ่าน Google Form เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564

 

Please check the list of eligible people for Vaccine Covid-19 Moderna for people for Vaccine Covid-19 Moderna for people who booked at the hospital and those booked via Google Form on 15 Jul 2021.

หมายเหตุ

1. หากท่านได้ชำระเงินแล้ว และไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และ เลขยืนยันการจองมาที่ email: acc.pmh@gmail.com.

2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงสามารถรับได้ในวันที่ มารับการฉีดวัคซีน หรือ ท่านใดต้องการ สำเนาใบเสร็จ กรุณา email มาที่ acc.pmh@gmail.com.

 

Note

1. If you have already paid and can't find your name Please send proof of payment and confirmation number to e-mail : acc.pmh@gmail.com.

2. The original receipt can be received on the day get vaccinated If you would like a copy of the receipt, please email us at acc.pmh@gmail.com.