โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

ประกาศ

เรื่อง การเข้ารับวัคซีน และการโอนสิทธิ วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

 

PATTAYA MEMORIAL HOSPITAL

Announcement

Moderna Vaccine Update and Transfer of Vaccination Rights

เรียน ท่านที่ทำการจอง วัคซีน Moderna กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ ของท่าน

กรุณาศึกษา คำแนะนำการรับ วัคซีนโดยละเอียด และ

โปรดเลือกที่จะ ลงทะเบียน หรือ โอนสิทธิ์ การฉีดให้ผู้อื่น

 

Dear customers who make reservations Moderna vaccine, 

please check the eligible name list and please study the vaccination guidelines before make your decision an either register for yourself or transfer to other person.

ถาม-ตอบเรื่องวัคซีน

การเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • กรุณาทำการ ยืนยัน การรับสิทธิ์ การฉีด วัคซีน ตามลิงค์ https://forms.gle/qG5jyuDCEEsdDpL1A
 • โรงพยาบาลคาดว่า วัคซีนล็อตแรกจะได้รับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
 • โรงพยาบาลคาดว่าวัคซีนจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์
 • โรงพยาบาลจะติดต่อกลับไปหาท่านเมื่อใกล้ถึงคิว ตามลำดับการจอง ต่อไป

การโอนสิทธิ์

 • กรุณาทำแบบการ ยืนยัน การโอนสิทธิ์ การฉีด วัคซีน ตามลิงค์ https://forms.gle/PwuyrrqgthhCGCjv8
 • เปิดให้โอนสิทธิ์วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น. และ 5-6 พฤศจิกายน เวลา 09:00-16:00 น. ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เท่านั้น
 • เปิดให้โอนสิทธิ์ รอบที่ 2 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-15:00 น. ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เท่านั้น
 • ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิ์ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความกำกับว่า ‘ใช้เพื่อโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีน โมเดอร์นา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลเท่านั้น’ พร้อมกรอก ‘หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา’ ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้ สามารถดาว์โหลดได้ตามลิงค์ https://bit.ly/32q4idN
 • หากไม่สะดวก ให้ผู้โอนสิทธิ์หรือผู้รับสิทธิ์เพียงคนใดคนหนึ่ง เตรียมเอกสารมาล่วงหน้า
 • ผู้รับโอนสิทธิ์ไม่สามารถโอนต่อให้บุคคลอื่นได้ (สามารถโอนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว)
 • โรงพยาบาลไม่มีหน้าที่จัดหาคนรับโอนสิทธิ์
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การคืนเงินส่วนต่าง สำหรับผู้ที่จ่ายเงินค่าฉีดวัคซีนเกิน

 • ผู้ที่โอนสิทธิ์จะได้รับเงินส่วนต่างในวันที่มาโอนสิทธิ์
 • ผู้ที่ไม่ประสงค์โอนสิทธิ์จะได้รับเงินส่วนต่างคืนวันที่มารับบริการวัคซีน
 • ไม่คืนเงินกรณีไม่ประสงค์รับวัคซีนแล้ว

จะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่

 • ล็อตแรกจะได้รับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
 • คาดว่าวัคซีนจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์
 • ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไปหากใกล้ถึงคิว ตามลำดับการจอง ต่อไป

 

Q&A 

 

Get Vaccinated

 • Please register via google form follow this link : https://forms.gle/PwuyrrqgthhCGCjv8 
 • The first lot will be given around mid-November 2021
 • The vaccine is expected to gradually come in every week.
 • The hospital will contact you back to notify your vaccinated queue. (according to your reservation number)

Transfer of Vaccination rights

 • Please complete the vaccination transfer confirmation form following the link https://forms.gle/PwuyrrqgthhCGCjv8
 • Open for transfer from date 1-4 November at 13:00 - 16:00 and from date 5-6 November at 09:00 - 16:00 at Pattaya Memorial Hospital only
 • Open for second round transfer from date 29-30 November 2021 at 09:00 - 15:00 at Pattaya Memorial Hospital only
 • Submit Copy of the identity card of the transferor and transferee with a copy signed and written 'Used for transfer the right to vaccination Moderna, Pattaya Memorial Hospital only' and fill out the ‘Certificate of Transfer of Vaccination Rights’ provided by the hospital on follwing link https://bit.ly/3EbjZ5P
 • For your convenient either transferor or transferee could come to the hospital with prepared documents
 • The transferee cannot transfer it to another person. (Can transfer rights only once)
 • The hospital is not responsible for recruiting people to transfer rights.

Refund the difference for those who have paid for vaccinations in excess

 • Those who transfer the rights will receive the difference excess on the day of the transfer of rights.
 • Those who confirm to get vaccinated will receive the difference excess on vaccinated date
 • NO refund for those who refuse to get vaccinated

When will I receive the vaccine?

 • The first lot will be given around mid-November 2021
 • The vaccine is expected to gradually come in every week.
 • The hospital will contact you back to notify your vaccinated queue. (according to your reservation number)

ลิงค์ต่างๆ - Link

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีน - The Eligible Name list

 

https://bit.ly/30Rjhxe

 

แบบสำรวจการรับวัคซีน - Confirmation Vaccinated Google Form

 

https://forms.gle/qG5jyuDCEEsdDpL1A

 

แบบสำรวจการโอนสิทธิ์ - Tranfer Vaccinated Right Google Form

 

https://forms.gle/PwuyrrqgthhCGCjv8

 

เอกสารการโอนสิทธิ์

 

https://bit.ly/32q4idN

 

Transfer Vaccinated Right Document

 

https://bit.ly/3EbjZ5P