Pattaya Memorial Hospital

                                           
                                           
                                           
                                        โรคทางเดินอาหารและตับ        

      ในสังคมปัจจุบัน หากเราสังเกตจะเห็นได้ว่า “การรับประทานอาหารหรือภาวะโภชนาการของคนเราเปลี่ยนแปลงไปมาก” เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ทำให้โอกาสในการเกิดโรคทางเดินอาหารและตับ เกิดขึ้นได้สูงมาก คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรคจนไปถึงการรักษาพยาบาล


อาการที่สังเกตได้และควรมาพบแพทย์ทันที


•กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บ


•มีอาการแสบ จุกแน่นหน้าอก


•อาเจียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ


•มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน


•ถ่ายอุจจาระผิดปกติ บางครั้งท้องผูก บางครั้งท้องเสีย


•มีไข้และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ


•ถ่ายอุจจาระเป็นมูก


•ถ่ายอุจจาระผิดปกติในผู้สูงอายุ


•มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง


 
                                          วิธีการตรวจรักษา


•ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง


•ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง


•ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร


•ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)


•ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)


•ตรวจท่อน้ำดี และท่อตับอ่อน

 
                                           
                                           

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
206217