บริการบริษัทคู่สัญญา

 

บริการด้านรักษาพยาบาล

  • ผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ผู้ป่วยใน (IPD)
  • ทันตกรรม

 
บริการตรวจสุขภาพ

  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
  • ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน

 
บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร

  • การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
  • CPR& First Aid Training