ห้องพักผู้ป่วยใน

 

ห้องพักรวม Common Room

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 1,200 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 800 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 250 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 2,250 บาท


 

ห้องพักเดี่ยว Superior Room

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 3,500 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 300 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 4,800 บาท


 

ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต I.C.U Room

 

ประเภทห้อง ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต
ค่าห้อง / วัน 3,800 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,600 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 500 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 5,900 บาท