คลินิกการตรวจสุขภาพ

 

เพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต......

      การตรวจสุขภาพคือการประเมินสภาพร่างกายของตัวเราว่ายังแข็งแรงอยู่หรือไม่ หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตหรือไม่ และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างที่อาจบอกว่าพบโรคบางโรค เราจะได้เตรียมตัวในการป้องกัน หรือดูแล หรือรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ห่างไกลโรคได้แต่เนิ่นๆ

 

 

 

บริการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service
   • ตรวจสุขภาพประจำปี ตามความเหมาะสมของอายุหรือตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
   • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนเข้าเรียน ฯลฯ

   • ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท
   • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์        

 

 

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้บริการและการเตรียมตัวก่อนตรวจ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ 

   1. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
   2. ในกรณีนัดหมาย กรุณาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที
   3. กรุณานำผลการตรวจสุขภาพ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์