โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

 

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษา พยาบาล มาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์ vision

โรงพยาบาลคุณภาพแห่งเมืองพัทยา

 

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

ในการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ญาติ และ ผู้มาเยือน รวมทั้งการนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศ ต่อการรักษาพยาบาล โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ mission

 

มุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยบุคลากร และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

 

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร Core Values

E  :  Ethic จรรยาบรรณ และวิชาชีพ
T  :  Teamwork การทำงานเป็นทีม
H  :  Health Focus ใส่ใจผู้ป่วย และสุขภาวะ
 I  :  Improve Process ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
C  :  Customer Focus ลูกค้า และผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

 

เข็มมุ่ง

ความปลอดภัย

 

 

รางวัล และการรับรอง