คลินิกอายุรกรรม          
 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

อาการหรือโรคทางด้านอายุรกรรม เช่น                        
•ไข้ โดยไม่มีบาดแผล
•อาการปวดท้องเรื้อรัง
•โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด โรคเอดส์
•โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
•โรคของระบบเลือดและระบบไหลเวียนผิดปกติ เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต
•อาการของการติดเชื้อของระบบต่าง ๆ
•โรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรค เลือดอื่น ๆ
•โรค และอาการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา
•ฯลฯ