ข้อมูลผู้ป่วยประกัน (INSURANCE INFORMATION) 

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน

สามารถรับบริการในรูปของประกัน และบริษัทคู่สัญญาที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

   1. ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
   2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว
มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น
 
*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ***