รายชื่อแพทย์ที่ปรึกษาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Consultants with special Clinics

 

 

 

Name Specialty
นพ. จตุพร   วิจันทร์โต
CHATUPORN   WICHANTO, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency   Medicine
นพ. ศักดิ์สิทธิ์   พรรัตนศรีกุล
SAKSIT   PORNRATTANASEEKUL, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสาธารณสุขศาสตร์
Preventive Medicine, Public Health
นพ. ศิริโชค   ธำรงคุณากร
SIRICHOKE   TUMRONGKUNAGON, MD.
สาขา   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynaecology
นพ. รฐพล   ล้ำทวีไพศาล
RATHAPOL   LUMTHAWEEPAISAL, MD.
แพทย์ทั่วไป
General practitioner
นพ. พงศ์ภัทร์   วรสายัณห์
PONGPAT    VORASAYAN, M.D.
อายุรแพทย์ระบบประสาท
NEURO  MEDICINE
นพ. พงษ์จีร   เอี่ยมศิริกิจ
PONGJIRA   IAMSIRIKIJ, MD.
แพทย์ทั่วไป
General practitioner
นพ. ธีรธัช   วิโรจน์สกุลชัย
TIRATHAT   VIROJSKULCHAI, MD.    
แพทย์ทั่วไป
General practitioner
นพ. ชญานนท์   วงศ์ลือ
CHAYANON   WONGLUE, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency Medicine
นพ. ชวิน   บุญญานุกูล
CHAWIN   BUNYANUKUL, MD.
แพทย์ทั่วไป
General practitioner
นพ. ณฐพล   วุฒิไกรวณิชย์
NUTTAPON   WUTTIKRAIVANIJ, MD.
แพทย์ทั่วไป
General practitioner
พญ. จรรย์กมล   ภัทรรังษี
JANKAMOL   PATTARARANGSEE, M.D.
สาขา อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
Internal Medicine Dermatology
นพ. ปารินทร์   ศิริวัฒน์
PARIN   SIRIWAT, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Gastroenterology
นพ. วรพจน์   นรสุชา
VORAPOJ   NORASUCHA, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Gastroenterology
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
พญ. ธีรารัตน์   ฉันทชล
TEERARAT   SHANTHACHOL, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Infectious Diseases
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
นพ. พงศ์อินทร์   สาริกะภูติ
PONGIN   SARIKAPOOTI, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
Medical Oncology
สาขา   อายุรศาสตร์โรคเลือด
Hematology
นพ. ประพันธ์   บูรณบุรีเดช
PRAPAN   BURANABUREEDEJ, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
Rheumatology
นพ. กษิดิศ   นรเศรษฐ์กุล
KASIDIT   NORASETTKUL, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Gastroenterology
นพ. สราวุฒิ   พลเสน
SARAWUT   PONSEN, M.D
สาขา   อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Cardiology
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
นพ. วิทยา   เบญจธรรมนนท์
WITAYA    BENJATAMANONT, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
นพ. คณิน   วัฒนกิจถาวรกุล
KHANIN   WATANAKIJTHAVONKUL, MD.
สาขา อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา อายุรศาสตร์โรคไต
Nephrology
พญ. ปฐวี   บุญตานนท์
PATAWEE   BOONTANONDHA, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Infectious Diseases
นพ. อานนท์   สุวรรณภาศักดิ์
ARNON   SUWANPASAK, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Cardiology
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
นพ. พูลลาภ   ปัญจลักษณ์
POONLARB   PANJALUK, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคไต
Nephrology
พญ. ฉัตรแก้ว   กาญจนอำพล
CHATKAEW   KANJANAAMPOL, MD.
สาขา   อายุรศาสตร์
Internal Medicine
สาขา   อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
Cardiology
นพ. เจษฎา   สุวรรณสินธุ์
JESSADA   SUWANASIN, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Medicine
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
สาขา   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Urological Surgery
นพ. ภาคภูมิ   ถิรวัฒนกุล
PAKPOOM   TIRAWATTANAKUL, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
นพ. ประเสริฐ   คงช้าง
PRASERT   KONGCHANG, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
พญ. ธนาพร   เหรียญศรีทองคำ
THANAPORN   RIANSRITHONGKHAM, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
นพ. ชูชาติ   เด่นฟ้านภาพล
CHOOCHART   DENFANAPAPOL, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
สาขา   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
Plastic Surgery
นพ. อนุเวช   วงศ์มีเกียรติ
ANUVET   WONGMEKIAT, MD
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
พญ. ธนิดา   เจนบวรกิจ
THANIDA   JANBAVONKIJ, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์
Surgery
นพ. อภัย   นพวงศ์ ณ อยุธยา
APAI   NAVAWONG, MD.
สาขา   ศัลยศาสตร์ 
Surgery
พญ. พัฒน์วิภา   รักษ์เจริญ
PATWIPA   RAKCHAREON, MD.
สาขา ศัลยศาสตร์
Surgery
ทพญ.  ธนพร   พิทักษ์วารินทร์
THANAPORN  PITAKWARIN, DDS.
ทันตแพทย์
DENTIST
ทพ. มานิต   รัตนกิจกมล.
MANIT   RATTANAKIJKAMON, DR.
ทันตแพทย์ที่ปรึกษาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ORAL & MAXILOFACIAL SURGEON
พญ. เสาวลักษณ์   นิรันตรานนท์
SAOWALUCK   NIRANTRANON, M.D.
สาขา   วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
นพ. เฉลิมพล   ทองรมย์
CHALERMPOL   THONGROM, MD.
สาขา   วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
พญ. ค้ำคูน   วจนะวิชากร
KUMKOON   WAJANAWICHAKORN, MD.
สาขา   วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
พญ. ภัสสร   วัฒนชัย
PATSARA   WATTANACHAI, MD.
สาขา   วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
พญ. วิริญจ์   อุฬารเสถียร
WIRIN   OURANSATIEN, MD.
สาขา   วิสัญญีวิทยา 
Anesthesiology
พญ. พร้อมเพียง   ศรีชัยกุล
PHROMPHIANG   SRICHAIKUL, MD.
สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
พญ. เจนจิรา   อาจแก้ว
CHENCHIRA   ARTKAEW, MD.
สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
พญ. เสาวรัตน์   ชราศรี
SAOWARAT   CHARASRI, MD.
สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
นพ. พงษ์ศักดิ์   ลีละพงศ์ประสุต
PHONGSAK   LEELAPHONGPRASUT, MD.
สาขา รังสีวิทยาทั่วไป
General Radiology
นพ. ณัฐวัฒน์   วิโรจนวัธน์
NATTHAWAT   VIROJANAWAT, MD.
สาขา ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. ปิติ   อรุณรักถาวร
PITI   ARUNRUKTHAVON, MD.
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. กานน   ลิ้มอุดมพร
KANON   LIMUDOMPORN, MD.
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. เกียรติรัตน์   โรจนารุณ
KETIRATH   ROCHANAROON, MD.
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. ธนรัชต์   เหมพงศ์พันธุ์
TANARAT   HEMPONGPHAN, MD.
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. สุพจน์   รอดโพธิ์
SUPHOT   RODPHO, MD.
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
นพ. วิรัตน์   คงเจริญสมบัติ
WIRAT   KONGCHAROENSOMBAT, MD.
สาขา   เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Medicine
สาขา   ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics
พญ. ณัฏฐณา   พรรณรักษา
NATTANA   PUNNARUGSA, MD.

สาขา   จักษุวิทยา 

Ophthalmology

นพ. ปัญญาวุฒิ   ลิ้มสุขวัฒน์
PANYAWUDH   LIMSUKHAWAT, MD.
สาขา   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynaecology
พญ.พชรวลี   ทรัพย์วิไล
PACHARAWALEE   SABWILAI, M.D.
สาขา   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynaecology
นพ. ศักดิ์ชัย   พานิชวงษ์
SAKCHAI   PANITWONG, MD.
สาขา   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
Obstetrics and Gynaecology
สาขา   เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
Reproductive Medicine
พญ. รัตนาวดี   ศิริสังวรณ์
RATTANAWADEE   SIRISUNGWORN , MD.

สาขา   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynaecology

นพ. ธนพัฒน์   ทิพยมนตรี
THANAPAT   TIPPAYAMONTRI, MD.

สาขา   โสต ศอ นาสิกวิทยา 

Otolaryngology

นพ. ภาคภูมิ   บำรุงราชภักดี
PAKPUME   BUMRUNGRACHPUKDEE, MD.
สาขา   ประสาทศัลยศาสตร์
Neurological Surgery
นพ. เลิศเชาว์   อ่ำใหญ่
LERTCHAO   AMYAI, MD.

สาขา   ศัลยศาสตร์

Surgery
สาขา   ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Thoracic Surgery